DECLARATII DE AVERE SI INTERESE ALE ADMINISTRATORILOR S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.

nume functie Declaratia de avere Declaratia de interese
1 Ionut Robert Chiriac Presedinte C.A. 2019

2020

2019

2020

2 Iulian Valentin Blidaru Membru  C.A. 2019

2020

2019

2020

3 Ioan Paris Membru C.A. 2019

2020

2019

2020